ΣΧΕΤΙΚΑ

Η καινοτόμος λύση του Hopeful

Αναπτύσσοντας ένα διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση των κενών και των γνώσεων των παιδιών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο στην ανάγνωση, τη γραφή, την αριθμητική καθώς και στις ψηφιακές τεχνολογίες και βελτιώνοντας τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία αυτών των θεμάτων, το έργο HOPEFUL στοχεύει στην καλύτερη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών μεταναστών/στριων και προσφύγων, μειώνοντας την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και βελτιώνοντας –παράλληλα- την ένταξή τους στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το Hopeful στοχεύει:

Στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των δασκάλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής καθώς και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων στις ψηφιακές τεχνολογίες σε παιδιά προσφυγών ή / και μεταναστών/στριων με μαθησιακά κενά λόγω διακοπτόμενης εκπαίδευσης και με ελάχιστες γλωσσικές δεξιότητες στην γλώσσα υποδοχής (ή στα αγγλικά) μέσω της ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Στην παροχή ενός διαγνωστικού εργαλείου για την αποτελεσματική αξιολόγηση των κενών και των αναγκών στην ανάγνωση, στη γραφή και στην αριθμητική καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων στις ψηφιακές τεχνολογίες των παιδιών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο.

Στην προώθηση καινοτόμων πρακτικών, ψηφιακών και μη ψηφιακών, κατά τη διδασκαλία ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής καθώς και στις ψηφιακές τεχνολογίες σε πρόσφυγες και παιδιά μεταναστών με διακοπτόμενη εκπαίδευση.

Πώς θα πετύχει το Hopeful;

Αναγνωρίζοντας τις δεξιότητες που χρειάζονται οι καθηγητές/τριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αποτελεσματική διδασκαλία της γραφής, της αριθμητικής και των ψηφιακών δεξιοτήτων στα παιδιά προσφύγων και / ή μεταναστών/στριων adn-mundo.

Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για καθηγητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικούς συμβούλους 

Αναπτύσσοντας διαγνωστικά εργαλεία για την εκτίμηση των κενών και των αναγκών των μαθητών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση pexcash

Αναπτύσσοντας μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν ψηφιακές εκπαιδευτικές ενότητες για την κατάρτισή τους

If you are unsure how you can write an essay that is perfect get help on essay writing by experts. The online essay writing service will assure you of essay writing services the top grade possible. Only the most skilled essayists with degrees in advanced studies are employed by them. They have also accumulated extensive experiences in their particular fields. Your essay will be that is written according to your specifications as well as your teacher’s expectations. These authors are readily available for assistance in various ways.

Αφήστε μια απάντηση